Μια αναδυόμενη προοπτική καριέρας για ψυχολόγους

Ημ/νια Έκδοσης: 12/12/2018


Τα ΣΔΕ είναι σχολεία ενηλίκων στο πεδίο της Διά Βίου Μάθησης, λειτουργούν σε όλη την Ελλάδα και απευθύνονται σε πολίτες 18 ετών και άνω, οι οποίοι δεν έχουν ολοκληρώσει την υποχρεωτική τους εκπαίδευση. Με το θεσμό αυτό παρέχεται η δυνατότητα σε πολίτες 18 ετών και άνω, που δεν ολοκλήρωσαν την εννιάχρονη κατώτερη υποχρεωτική εκπαίδευση, να αποκτήσουν τίτλο ισότιμο με το απολυτήριο Γυμνασίου και να ενταχθούν στις κοινωνικές, οικονομικές και επαγγελματικές δομές. Έμφαση δίνεται στην απόκτηση βασικών προσόντων και στην ανάπτυξη προσωπικών δεξιοτήτων.

Το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.), αποτελεί φορέα υλοποίησης της Πράξης «Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας» (ΣΔΕ), και προκηρύσσει μεταξύ άλλων και θέσεις Συμβούλων Ψυχολόγων στα Σ.Δ.Ε.

Ο Σύμβουλος Ψυχολόγος αναλαμβάνει το έργο της παροχής ατομικής και ομαδικής συμβουλευτικής εκπαιδευομένων με στόχο την υποστήριξη τους στην προσπάθεια να ανταποκριθούν στην εκπαιδευτική διαδικασία και σε θέματα που αφορούν στην προσωπική και κοινωνική τους ανάπτυξη.       
Συγκεκριμένα αναλαμβάνει:

• την ομαδική Συμβουλευτική η οποία μπορεί να παρέχεται είτε μέσα στην τάξη στην ευρύτερη ομάδα των εκπαιδευομένων είτε στο γραφείο του Συμβούλου σε μικρότερες ομάδες, αν υπάρχει ανάγκη.
• τη συνεργασία, ενημέρωση και στήριξη των εκπαιδευτικών για την αντιμετώπιση προβλημάτων που ανακύπτουν.
• την υποστηρικτική παρέμβαση σε πρόσωπα ή ομάδες που δυσκολεύονται να λειτουργήσουν στο συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πλαίσιο.
• την αναζήτηση, συλλογή, οργάνωση και παροχή πληροφοριακού και εκπαιδευτικού υλικού ικανού να καλύψει ανάγκες - αιτήματα των εκπαιδευομένων σχετικά με την ψυχολογική και προσωπική τους διευκόλυνση ή ανάπτυξη.
• την επικοινωνία με άλλους φορείς - υπηρεσίες εξειδικευμένες σε θέματα σχετικά με την ψυχολογική υποστήριξη και την παραπομπή των εκπαιδευομένων στις κατάλληλες υπηρεσίες.

Σύμφωνα με την τελευταία ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (07-08-2017), μοριοδοτούνται πέρα από τα τυπικά προσόντα, την επαγγελματική εμπειρία, τα κοινωνικά κριτήρια, και οι επιμορφώσεις με σύνολο μορίων 11. Αυτό είναι πολύ σημαντικό αν αναλογιστούμε όλα τα παρακάτω:

• υπερβαίνει τα 9 μόρια που δίνει το διδακτορικό (!)
• ισούται με τα μόρια που δίνει η κατοχή ενός δεύτερου πτυχίου και ενός μεταπτυχιακού στην Ψυχολογία
• υπερβαίνει τα 10 μόρια το μέγιστο που μπορεί να δώσει η επαγγελματική εμπειρία στα ΣΔΕ ή σε προγράμματα παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών σε ενήλικες
• Οι επιμορφώσεις που μοριοδοτούνται, σύμφωνα με την παραπάνω πρόσκληση,  αφορούν τα εξής αντικείμενα:

 ΣΔΕ: max 5 μόρια
• Εκπαίδευση Ενηλίκων: max 3 μόρια
• Ψυχολογία: max 3 μόρια

Οι οριστικοί πίνακες κατάταξης που προέκυψαν από τη συγκεκριμένη πρόσκληση ίσχυσαν για δύο σχολικές χρονιές: 2017-2018 και  2018-2019 οπότε αναμένεται εντός αυτής της χρονιάς να ανακοινωθεί νέα πρόσκληση για τα επόμενα έτη.

Επεξεργασία-Επιμέλεια:  Employ Σύμβουλοι Σταδιοδρομίας (πηγή/στοιχεία από ΙΝΕΔΙΒΙΜ)