Αίτηση ΣυμμετοχήςΚωδικός: ELT3
Ημ/νια Έναρξης: 04/02/2019
Ημ/νια Λήξης Εγγραφών: 01/02/2019
Τίτλος: Συμβουλευτική & Επαγγελματικός Προσανατολισμός (σε συνεργασία με το Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης) | ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2019
Τύπος: Εξ Αποστάσεως Ετήσιο Πρόγραμμα Εξειδίκευσης
Δίδακτρα: 590 € (Φοιτητές-Άνεργοι) | 650 € (Επαγγελματίες)

Γενική Περιγραφή

Το ΚεΔιΒιΜ του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με το ΚεΔιΒιΜ της Employ υλοποιούν το ετήσιο εξ αποστάσεως επιμορφωτικό πρόγραμμα εξειδίκευσης «Συμβουλευτική & Επαγγελματικός Προσανατολισμός» διάρκειας 500 ωρών. Το συγκεκριμένο επιμορφωτικό πρόγραμμα έχει δομηθεί μέσω της πολυετούς εμπειρίας των στελεχών της Employ που αποτελεί ηγετικό φορέα του χώρου στην Ελλάδα. Μέσω του προγράμματος, επιδιώκεται η κατάρτιση στη συμβουλευτική που συνδέεται με τον επαγγελματικό προσανατολισμό & επαναπροσανατολισμό προκειμένου, εύστοχα, ο λειτουργός της συμβουλευτικής να βοηθά το άτομο να λαμβάνει αποφάσεις σε σχέση με την εκπαιδευτική και επαγγελματική του πορεία, να σχεδιάζει και να διαχειρίζεται αποτελεσματικά τη σταδιοδρομία του, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις γνώσεις, τις ικανότητες, τις δεξιότητες, και τα ενδιαφέροντά του καθώς και τις συνθήκες της αγοράς εργασίας, σε όλες τις φάσεις της εκπαιδευτικής και επαγγελματικής του διαδρομής.

Επιστημονικά Υπεύθυνος & Διευθυντής Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης ΚΕΔΙΒΙΜ ΑΤΕΙΘ
Καθ. Παναγιώτης Τσακλής

Επιστημονικά Υπεύθυνος ΚεΔιΒιΜ Employ
Δρ Χρήστος Ταουσάνης Scientific Director Employ

Το επιμορφωτικό πρόγραμμα αποσκοπεί μέσω των θεματικών του ενοτήτων να καταρτίσει τους εκπαιδευόμενους σε εμβαθύνσεις και δεδομένα που αφορούν α) στην διερεύνηση των αναγκών, ικανοτήτων, δεξιοτήτων, κλίσεων και ενδιαφερόντων της ομάδας-στόχου, β) στη δυνατότητα υλοποίησησς και υποστήριξης εξατομικευμένου επαγγελματικού προσανατολισμού / επαναπροσανατολισμού αλλά και επαγγελματικής συμβουλευτικής με στόχο τη γόνιμη διάγνωση και σύζευξη των εκπαιδευτικών αναγκών με την αγορά εργασίας. Υπό αυτό το πρίσμα, οι συμμετέχοντες θα εντρυφήσουν σε θεωρίες και λειτουργίες της συμβουλευτικής και επαγγελματικού προσανατολισμού - επαγγελματικής ανάπτυξης, εφαρμόζοντας μέθοδους παροχής συμβουλευτικής και επαγγελματικού προσανατολισμού μέσω των βασικών αρχών και τεχνικών της ΣυΕΠ.

Στους στόχους του προγράμματος είναι, με την ολοκλήρωση, ο επιμορφούμενος να δύναται να εφαρμόζει τις βασικές αρχές που διέπουν τη συμβουλευτική διαδικασία και να προσαρμόζει την παρέμβασή του με βάση το προφίλ του δυνητικά ωφελούμενου. Επιπρόσθετα, να αντιλαμβάνεται τα μονοπάτια καριέρας που δύνανται να ακολουθήσει, βάση προσόντων, ο ωφελούμενος στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα ή/και ελληνική αλλά και ευρωπαϊκή αγορά εργασίας και να αξιοποιεί επιμέρους τεχνικές και επιστημονικά εργαλεία που θα συμβάλλουν προς την επίτευξη των επιδιωκόμενων στόχων για τον ωφελούμενο. Έτσι, θα είναι σε θέση να επιτυγχάνει τον εύστοχο σχεδιασμό ενός πλάνου καριέρας με βάση υφιστάμενες εκπαιδευτικές και εργασιακές παραμέτρους που διέπουν τη σταδιοδρομία του ωφελούμενου.

Το περιεχόμενο της κάθε θεματικής ενότητας, κατά περίπτωση, πέρα από τη θεωρία, μπορεί να περιλαμβάνει:

-Διαγράμματα, εικόνες, ενεργούς συνδέσμους (links), videos κ.λπ.
-Case Studies
-Πρόσθετη Βιβλιογραφία και Παραπομπές
-Μαγνητοσκοπημένες Διαλέξεις / webinars
-Υποστηρικτικά Αρχεία (.ppt)

Στόχος των προαναφερθέντων στοιχείων είναι η αξιοποίηση διαφόρων τρόπων, τεχνικών και μεθόδων ώστε η παρουσίαση και η οπτικοποίηση του υλικού να είναι πιο εύληπτη και αποτελεσματική επιτυγχάνοντας καλύτερα τους μαθησιακούς στόχους. Συνεπικουρούμενη από την προσεγμένη δομή και ακολουθία των ενοτήτων που ενισχύει την αυτενέργεια και την αλληλεπίδραση του συμμετέχοντα, η όλη παρακολούθηση του προγράμματος καθίσταται ιδιαίτερα ευέλικτη και προσαρμοσμένη στα ατομικά χρονοδιαγράμματα του κάθε συμμετέχοντα και του παρέχει τη δυνατότητα να διαμορφώσει σύμφωνα με το διαθέσιμο χρόνο του την πλήρη εμπέδωση της ύλης δίχως τους χρονικούς ή άλλους περιορισμούς της «παραδοσιακής» διδασκαλίας.

Συγγραφείς και συντάκτες του επιστημονικού υλικού που έχουν επιμεληθεί το υλικό μελέτης και τη δομή του εκάστοτε προγράμματος είναι είτε μέλη Δ.Ε.Π. Α.Ε.Ι., είτε καταξιωμένοι επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους και έργου είτε διδάκτορες με κατάρτιση και εμπειρία στα σχετικά γνωστικά αντικείμενα.

Τα εξ αποστάσεως προγράμματα της Employ υλοποιούνται με μια συγκεκριμένη μεθοδολογία και χρονική ακολουθία.

-Το πρόγραμμα απαρτίζεται από διδακτικές ενότητες (που βρίσκονται στην ειδική πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης, την οποία ο εκπαιδευόμενος μπορεί να επισκεφθεί, είτε μέσω desktop είτε μέσω mobile συσκευών), και όπου βρίσκονται αναρτημένα το σχετικό επιστημονικό υλικό ανά ενότητα, αναλυτικός οδηγός σπουδών, χρονοδιαγράμματα και εμπεριέχεται και η διαδικασία της αξιολόγησης.

-Καθόλη τη διάρκεια του προγράμματος υπάρχει help desk που συνδράμει σε ενδεχόμενες δυσκολίες - απορίες τεχνικής διαδικαστικής φύσεως αλλά και εκπαιδευτικής υποστήριξης.

-Το επιστημονικό υλικό είναι προσβάσιμο και εκτυπώσιμο και διατίθεται τμηματικά ανά ενότητα/σπόνδυλο με βάση τα χρονοδιαγράμματα υλοποίησης του προγράμματος.

-Η διαδικασία αξιολόγησης που οδηγεί στην απόκτηση του πιστοποιητικού είναι προαπαιτούμενη , υλοποιείται επίσης μέσω της πλατφόρμας (εξ αποστάσεως) και ο εκπαιδευόμενος, εφόσον έχει επιτύχει 50% και άνω, θεωρείται επιτυχών, μπορεί να ολοκληρώσει το πρόγραμμα και να παραλάβει το πιστοποιητικό του. Σε περίπτωση αποτυχίας (ποσοστό κάτω του 50%), δίνεται η δυνατότητα επανεξέτασης στο προγραμματιζόμενο χρονικό διάστημα.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς, κοινωνικούς επιστήμονες, συμβούλους σταδιοδρομίας, ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς και φοιτητές/σπουδαστές αντίστοιχων ειδικοτήτων, σε στελέχη από τους κλάδους του HR αλλά και σε όσους δραστηριοποιούνται στο χώρο του coaching ή επιθυμούν να εργαστούν σε δομές και φορείς ΣυΕΠ.

Με τη λήψη του προγράμματος, χορηγείται πιστοποιητικό επιμόρφωσης - εξειδίκευσης από το ΚεΔιΒιΜ του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης. Οι επιμορφούμενοι που θα ολοκληρώσουν το πρόγραμμα θα είναι σε θέση να το αξιοποιήσουν μελλοντικά σε οποιαδήποτε περίπτωση τίθεται ως προαπαιτούμενο ή συμπληρωματικό/επικουρικό προσόν σχετικό Πιστοποιητικό παρακολούθησης σεμιναρίων ετήσιας επιμόρφωσης - εξειδίκευσης από Πανεπιστήμια ή από αναγνωρισμένους κρατικούς φορείς που εποπτεύονται από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, αποδεδειγμένης διάρκειας τουλάχιστον τετρακοσίων (400) ωρών (όπως π.χ. ισχύει για τους πίνακες στην Ειδική Αγωγή). Ενδεικτικά, σύμφωνα με τις εξαγγελίες του Υπουργείου Παιδείας (20.12.2018) για το νέο σύστημα μονίμων διορισμών στην εκπαίδευση, στους πυλώνες κριτηρίων για τους διορισμούς, ως ακαδημαϊκό προσόν –μεταξύ άλλων- Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης από Α.Ε.Ι (Πανεπιστήμια – Τ.Ε.Ι.) διάρκειας τουλάχιστον τριακοσίων ωρών θα προσμετράται τέσσερις μονάδες.

Παράλληλα, η συγκεκριμένη επιμόρφωση, ενδεικτικά, μοριοδοτείται και αποτελεί συνεκτιμώμενο προσόν σε Προκηρύξεις:

1. Συμβούλων Σταδιοδρομίας στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.)

2. Συναφών επιχειρήσεων και σε δομές που άμεσα ή έμμεσα σχετίζονται με προγράμματα Voucher (για ανέργους)

3. Σχολών Γονέων και ΚεΔιΒιΜ Δήμων (ως Σύμβουλος Σταδιοδρομίας, Σύμβουλος Καριέρας).

Ακόμη, όπως αναφέρεται στο Ν.4547/ΦΕΚ 102/12.6.2018 για την κατάταξη στους πίνακες επιλογής, αναφορικά με την επιλογή στελεχών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, στην αποτίμηση των κριτηρίων επιλογής περιλαμβάνεται και η επιμόρφωση (βεβαίωση ή πιστοποιητικό ετήσιας επιμόρφωσης Α.Ε.Ι. (Πανεπιστήμια – Τ.Ε.Ι.) διάρκειας τριακοσίων (300) τουλάχιστον ωρών ή και εννεάμηνης διάρκειας: 0,5 μονάδες).

Παράλληλα, αξίζει να επισημανθεί πως η κατάρτιση και η πιστοποιημένη επιμόρφωση στο συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο προκρίνεται ως σημαντικό προσόν επιλογής στην αξιολόγηση συνεργατών από εκατοντάδες Ιδιωτικούς Εκπαιδευτικούς Οργανισμούς (Κολλέγια, Κ.Ε.Κ., Ι.Ε.Κ., Φροντιστήρια, ΚεΔιΒιΜ) που γνωρίζουν και έχουν συνεργαστεί με την Employ.

Τέλος, στο πλαίσιο αναμενόμενης εφαρμογής των Όρων - Προϋποθέσεων κατάρτισης και τήρησης Μητρώου Στελεχών Συμβουλευτικής Επαγγελματικού Προσανατολισμού αναμένεται να συνυπολογιστεί ως απαιτούμενο κριτήριο για ένταξη στο Υπομητρώο Στελεχών Συμβουλευτικής Επαγγελματικού Προσανατολισμού.

Τα θεματικά πεδία που θα αναπτυχθούν απαρτίζονται από σπόνδυλους και υποσπόνδυλους και συνοψίζονται στις ακόλουθες ενότητες:
-Κύριες θεωρίες συμβουλευτικής και επαγγελματικού προσανατολισμού -επαγγελματικής ανάπτυξης.
-Λειτουργίες της συμβουλευτικής και επαγγελματικού προσανατολισμού.
-Βασικοί τομείς της αυτογνωσίας του ατόμου.
-Βασικές πηγές, είδη και μέσα πληροφόρησης.
-Είδη απόφασης και κύρια στάδια λήψης απόφασης.
-Μέθοδοι παροχής συμβουλευτικής και επαγγελματικού προσανατολισμού.
-Βασικές αρχές μεθοδολογίας συμβουλευτικής συνέντευξης.
-Εργαλεία επαγγελματικού προσανατολισμού
-Θεωρίες & τρόποι λήψης απόφασης
-Κύριες αρχές διαμόρφωσης ατομικού σχεδίου δράσης.
-Βασικές δεξιότητες επαγγελματικής ανάπτυξης και διαχείρισης της σταδιοδρομίας.
-Δομή εκπαιδευτικού συστήματος -Βασικές αρχές συμπλήρωσης μηχανογραφικού.
-Τεχνικές αναζήτησης εργασίας -Είδη βιογραφικών και συνοδευτικών επιστολών.
-Τεχνικές συνέντευξης επιλογής προσωπικού.
-Βασικές προδιαγραφές καταλληλότητας του χώρου παροχής υπηρεσιών.
-Βασικές αρχές σύνταξης προγράμματος παροχής υπηρεσιών Συεπ.

Αξιολόγηση

Η αξιολόγηση, βασισμένη στις επιμέρους ενότητες της διδαχθείσας ύλης, έχει ως σκοπό να εξετάσει την εμπέδωση της ύλης αλλά και την ανατροφοδότηση των συμμετεχόντων αναφορικά με την επίτευξη του προσδοκώμενου μαθησιακού αποτελέσματος

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

Τα δίδακτρα ανέρχονται στο ποσό των 590€ για τις ειδικές κατηγορίες (που περιλαμβάνουν Φοιτητές-Ανέργους) και στο ποσό των 650€ για τους λοιπούς συμμετέχοντες (Εκπαιδευτικοί-Επαγγελματίες).

Εφόσον γίνει εφάπαξ εξόφληση/κατάθεση μέχρι την καταληκτική ημερομηνία των εγγραφών, δικαιούστε 10% έκπτωση. Δηλαδή στις ειδικές κατηγορίες (άνεργοι/φοιτητές) τα δίδακτρα διαμορφώνονται στα 530€ ενώ για τις λοιπές κατηγορίες συμμετεχόντων (εκπαιδευτικοί, Επαγγελματίες κ.λπ.) τα δίδακτρα διαμορφώνονται στα 585€.

Σε περίπτωση τμηματικής αποπληρωμής, η εξόφληση του ποσού υλοποιείται ως ακολούθως:

1η ΔΟΣΗ: 200€, η οποία πρέπει να καταβληθεί στον παραπάνω τραπεζικό λογαριασμό έως την ημερομηνία προεγγραφών.

2η ΔΟΣΗ: 200€, η οποία πρέπει να καταβληθεί στον παραπάνω τραπεζικό λογαριασμό εντός ενός μήνα από την ημερομηνία έναρξης του προγράμματος.

3η ΔΟΣΗ: 190€ (Φοιτητές-Άνεργοι) ή 250€ (Επαγγελματίες), η οποία πρέπει να καταβληθεί στον παρακάτω τραπεζικό λογαριασμό εντός δύο μηνών από την ημερομηνία έναρξης του προγράμματος.

Προκειμένου να ολοκληρώσετε την συμμετοχή σας θα πρέπει να αποστείλετε στο info@e-employ.gr μέχρι την τελική ημερομηνία εγγραφών:
• Φωτοτυπία ταυτότητας
• Αποδεικτικό τίτλων σπουδών (Φωτοτυπία)
• Αντίγραφο καταθετηρίου/αποδεικτικού τραπέζης
• Δικαιολογητικό εκπτωτικής κατηγορίας (διαβάστε ακολούθως)

Άνεργοι - Φοιτητές

Όσοι δικαιούνται έκπτωση λόγω φοιτητικής ιδιότητας ή ανεργίας αποστέλλουν απαραίτητα το φοιτητικό πάσο ή βεβαίωση ανεργίας σε ισχύ ώστε να ολοκληρώσουν την εγγραφή τους. Σε περίπτωση μη έγκαιρης αποστολής των προαναφερθέντων δικαιολογητικών οι αιτούμενοι μειωμένης συμμετοχής επιβαρύνονται με ολόκληρο το κόστος.

Έκδοση Τιμολογίου

Εάν επιθυμείτε την έκδοση τιμολογίου, αποστείλετε τα εξής στοιχεία {Τίτλος Σεμιναρίου | Ονοματεπώνυμο συμμετέχοντος | ΕΠΩΝΥΜΙΑ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ | ΑΦΜ | ΔΟΥ} στο email: info@e-employ.gr έως και 3 ημέρες πριν την έναρξη του προγράμματος.

Πιστοποιητικό Παρακολούθησης

Η EMPLOY ως πιστοποιημένος φορέας και αδειοδοτημένος πάροχος Δια Βίου Μάθησης από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) του Υπουργείου Παιδείας και το ΚεΔιΒιΜ του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης, τηρώντας συγκεκριμένα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και τις αυτονόητες προδιαγραφές υψηλών παρεχόμενων υπηρεσιών, σας ενημερώνουν πως λαμβάνετε το Πιστοποιητικό Παρακολούθησης ΜΟΝΟ εφόσον έχετε συμμετάσχει και ολοκληρώσει τις απαραίτητες ώρες του επιμορφωτικού προγράμματος και εφ’ όσον έχουν εξοφληθεί τα δίδακτρα του προγράμματος. Το πιστοποιητικό συμμετοχής στο πρόγραμμα εκδίδεται και υπογράφεται από το ΚεΔιΒιΜ του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης.

Ε - Banking

Σε περίπτωση ηλεκτρονικής μεταφοράς εμβάσματος (e-banking) από τράπεζα διαφορετική της EUROBANK, τα τραπεζικά έξοδα επιβαρύνουν εξολοκλήρου το συμμετέχοντα. (Mέσω e-banking θα πρέπει το ποσό να έχει πιστωθεί το αργότερο 3 ημέρες πριν την ημέρα έναρξης).

Πολιτική Επιστροφής Διδάκτρων

Επιστροφές διδάκτρων γίνονται δεκτές μέχρι και (7) επτά ημερολογιακές ημέρες πριν την ημερομηνία έναρξης του προγράμματος και εφόσον ειδοποιηθεί τηλεφωνικά το αρμόδιο τμήμα Δια Βίου Μάθησης της Employ ή ακυρωθεί το πρόγραμμα με υπαιτιότητα της Employ. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, μη παρακολούθηση του προγράμματος, διακοπή της φοίτησης κ.λπ.) τα δίδακτρα ή μέρος των διδάκτρων δεν επιστρέφονται.

Με τη δήλωση συμμετοχής στο πρόγραμμα και την κατάθεση του ποσού αυτόματα δηλώνετε ότι αποδέχεστε τους παραπάνω όρους.Είστε Νέος Χρήστης στο learn.e-employ.gr