Αίτηση ΣυμμετοχήςΚωδικός: EL2-08/19
Ημ/νια Έναρξης: 05/08/2019
Ημ/νια Λήξης Εγγραφών: 03/08/2019
Τίτλος: Εκπαίδευση στην Επαγγελματική Συμβουλευτική & Προσανατολισμό και τη Συμβουλευτική Καριέρας + ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ
Τύπος: Μοριοδοτούμενο Επιμορφωτικό Πρόγραμμα
Δίδακτρα: 330 € (Φοιτητές-Άνεργοι) | 390 € (Επαγγελματίες)

Γενική Περιγραφή

Το συγκεκριμένο επιμορφωτικό πρόγραμμα συνολικής διάρκειας 500 ωρών (περιλαμβάνει προαιρετική πρακτική άσκηση 200 ωρών), έχει δομηθεί μέσω της πολυετούς εμπειρίας των στελεχών της Employ που αποτελεί ηγετικό φορέα του χώρου στην Ελλάδα. Μέσω του προγράμματος, επιδιώκεται η κατάρτιση στη συμβουλευτική που συνδέεται με τον επαγγελματικό προσανατολισμό & επαναπροσανατολισμό προκειμένου, εύστοχα, ο λειτουργός της συμβουλευτικής να βοηθά το άτομο να λαμβάνει αποφάσεις σε σχέση με την εκπαιδευτική και επαγγελματική του πορεία, να σχεδιάζει και να διαχειρίζεται αποτελεσματικά τη σταδιοδρομία του, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις γνώσεις, τις ικανότητες, τις δεξιότητες, και τα ενδιαφέροντά του καθώς και τις συνθήκες της αγοράς εργασίας, σε όλες τις φάσεις της εκπαιδευτικής και επαγγελματικής του διαδρομής.

Επιστημονικά Υπεύθυνος ΚεΔιΒιΜ
Δρ Χρήστος Ταουσάνης Scientific Director Employ

Επιστημονική Επιμέλεια | Ακαδημαϊκά Υπεύθυνος
Δρ. Κότιος Κωνσταντίνος, Σύμβουλος Σταδιοδρομίας, Διευθύνων Σύμβουλος EMPLOY

Υπό αυτό το πρίσμα, το επιμορφωτικό πρόγραμμα αποσκοπεί μέσω των θεματικών του ενοτήτων να καταρτίσει τους εκπαιδευόμενους σε εμβαθύνσεις και δεδομένα που αφορούν σε:
•Ειδική προσέγγιση για τη διερεύνηση των αναγκών, ικανοτήτων, δεξιοτήτων, κλίσεων και ενδιαφερόντων της ομάδας-στόχου.
•Εξατομικευμένο επαγγελματικό προσανατολισμό/επαναπροσανατολισμό, με στόχο την καλλιέργεια ή/και ανάπτυξη τυχόν υφισταμένων επαγγελματικών δεξιοτήτων.
•Κατάρτιση στην Επαγγελματική Συμβουλευτική με στόχο την πρόσκτηση γνώσεων για τη γόνιμη διάγνωση και σύζευξη των εκπαιδευτικών αναγκών
•Προσομοίωση – real case studies

Στους επιδιωκόμενους μαθησιακούς στόχους του προγράμματος περιλαμβάνεται:
•η περαιτέρω ενίσχυση γνώσεων που αφορούν στην προοπτική μετάβασης των ωφελουμένων, η αλλαγή ή βελτιστοποίηση στάσεων αναφορικά με νέα δεδομένα και τεχνικές που αφορούν στην αναζήτηση εργασίας
•η επανακατάρτιση και περιεκτική πληροφόρηση για νέα δεδομένα σχολικού επαγγελματικού προσανατολισμού
•η αφομοίωση κομβικών εννοιών και στοιχείων για ειδικότητες και συνθήκες στην αγορά εργασίας και
•η ανάπτυξη/ενίσχυση δεξιοτήτων προσαρμοσμένα στις σύγχρονες απαιτήσεις της (ψηφιακής) αγοράς εργασίας
•η ανατροφοδότηση του συμμετέχοντα για το διευρυμένο ρόλο του ως στελέχους ΣυΕΠ

Το περιεχόμενο της κάθε θεματικής ενότητας, κατά περίπτωση, πέρα από τη θεωρία, μπορεί να περιλαμβάνει:

-Διαγράμματα, εικόνες, ενεργούς συνδέσμους (links), videos κ.λπ.
-Case Studies
-Πρόσθετη Βιβλιογραφία και Παραπομπές
-Μαγνητοσκοπημένες Διαλέξεις / webinars
-Υποστηρικτικά Αρχεία (.ppt)

Στόχος των προαναφερθέντων στοιχείων είναι η αξιοποίηση διαφόρων τρόπων, τεχνικών και μεθόδων ώστε η παρουσίαση και η οπτικοποίηση του υλικού να είναι πιο εύληπτη και αποτελεσματική επιτυγχάνοντας καλύτερα τους μαθησιακούς στόχους. Συνεπικουρούμενη από την προσεγμένη δομή και ακολουθία των ενοτήτων που ενισχύει την αυτενέργεια και την αλληλεπίδραση του συμμετέχοντα, η όλη παρακολούθηση του προγράμματος καθίσταται ιδιαίτερα ευέλικτη και προσαρμοσμένη στα ατομικά χρονοδιαγράμματα του κάθε συμμετέχοντα και του παρέχει τη δυνατότητα να διαμορφώσει σύμφωνα με το διαθέσιμο χρόνο του την πλήρη εμπέδωση της ύλης δίχως τους χρονικούς ή άλλους περιορισμούς της «παραδοσιακής» διδασκαλίας.

Συγγραφείς και συντάκτες του επιστημονικού υλικού που έχουν επιμεληθεί το υλικό μελέτης και τη δομή του εκάστοτε προγράμματος είναι είτε μέλη Δ.Ε.Π. Α.Ε.Ι., είτε καταξιωμένοι επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους και έργου είτε διδάκτορες με κατάρτιση και εμπειρία στα σχετικά γνωστικά αντικείμενα.

Τα εξ αποστάσεως προγράμματα της Employ υλοποιούνται με μια συγκεκριμένη μεθοδολογία και χρονική ακολουθία.

-Το πρόγραμμα απαρτίζεται από διδακτικές ενότητες (που βρίσκονται στην ειδική πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης, την οποία ο εκπαιδευόμενος μπορεί να επισκεφθεί, είτε μέσω desktop είτε μέσω mobile συσκευών), και όπου βρίσκονται αναρτημένα το σχετικό επιστημονικό υλικό ανά ενότητα, αναλυτικός οδηγός σπουδών, χρονοδιαγράμματα και εμπεριέχεται και η διαδικασία της αξιολόγησης.

-Καθόλη τη διάρκεια του προγράμματος υπάρχει help desk που συνδράμει σε ενδεχόμενες δυσκολίες - απορίες τεχνικής διαδικαστικής φύσεως αλλά και εκπαιδευτικής υποστήριξης.

-Το επιστημονικό υλικό είναι προσβάσιμο και εκτυπώσιμο και διατίθεται τμηματικά ανά ενότητα/σπόνδυλο με βάση τα χρονοδιαγράμματα υλοποίησης του προγράμματος.

-Η διαδικασία αξιολόγησης που οδηγεί στην απόκτηση του πιστοποιητικού είναι προαπαιτούμενη , υλοποιείται επίσης μέσω της πλατφόρμας (εξ αποστάσεως) και ο εκπαιδευόμενος, εφόσον έχει επιτύχει 50% και άνω, θεωρείται επιτυχών, μπορεί να ολοκληρώσει το πρόγραμμα και να παραλάβει το πιστοποιητικό του. Σε περίπτωση αποτυχίας (ποσοστό κάτω του 50%), δίνεται η δυνατότητα επανεξέτασης στο προγραμματιζόμενο χρονικό διάστημα.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε Επαγγελματικούς Συμβούλους, Στελέχη ΣΥΥ, Εκπαιδευτικούς, Εκπαιδευτές ενηλίκων, Φοιτητές, Επαγγελματίες κ.λπ. Γενικότερα, το πρόγραμμα έχει δομηθεί με βάση τις ανάγκες και τις απαιτήσεις στελεχών και επιστημόνων που επιθυμούν να απασχοληθούν ως στελέχη επαγγελματικής συμβουλευτικής & ως σύμβουλοι σταδιοδρομίας σε φορείς και δομές που εφαρμόζουν επαγγελματική συμβουλευτική ενηλίκων, ανέργων και νεοεισερχόμενων στην αγορά εργασίας.

Η συγκεκριμένη επιμόρφωση, ενδεικτικά, μοριοδοτείται και αποτελεί συνεκτιμώμενο προσόν σε προκηρύξεις σχετικές με:
1. Συμβούλους Σταδιοδρομίας στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.)

2. Το επιμορφωτικό πρόγραμμα παρέχει τη δυνατότητα παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών (σύμφωνα με το voucher 1/2016) μέσω ατομικών συνεδριών σε Απόφοιτους Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με επιμόρφωση διακοσίων πενήντα (250) τουλάχιστον διδακτικών ωρών στη Συμβουλευτική και τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό/Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας και διετή τουλάχιστον επαγγελματική εμπειρία πλήρους απασχόλησης ή Πρακτική Άσκηση διάρκειας διακοσίων (200) τουλάχιστον ωρών στην παροχή σχετικών υπηρεσιών, στο Δημόσιο ή στον Ιδιωτικό Τομέα.

3. Το επιμορφωτικό πρόγραμμα παρέχει τις απαραίτητες γνώσεις στους επαγγελματίες που ενδιαφέρονται να ενταχθούν στο Υπομητρώο Στελεχών Βασικών Σ.Υ.Υ., Υπομητρώο Στελεχών Συμπληρωματικών Σ.Υ.Υ. και στο Υπομητρώο Εκπαιδευτών Στελεχών Σ.Υ.Υ. σύμφωνα με το ΦΕΚ1821/23.12.2005

4. Το επιμορφωτικό πρόγραμμα παρέχει πρακτικές-αξιοποιήσιμες γνώσεις σε υπάρχοντα και μελλοντικά στελέχη Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών (ΣΥΥ) που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν σε παρόχους συμβουλευτικής ή σε συμπράττοντες φορείς (όπως ορίζει το τελευταίο voucher 1/2016), καθώς και σε κάθε ενδιαφερόμενο που επιθυμεί να εργαστεί σε έναν από τους πιο ανερχόμενους τομείς της εκπαίδευσης.

5. Σχολές Γονέων και ΚεΔιΒιΜ Δήμων (ως Σύμβουλος Σταδιοδρομίας, Σύμβουλος Καριέρας)

6. τη συγκρότηση ενιαίου μητρώου συνεργατών επαγγελματικής συμβουλευτικής στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «ΚΩΔ.: EGF/2017/003 GR/Attica retail» σύμφωνα με την υπ' αριθ. πρωτ. 5023/20.11.2018 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Εθνικού Ινστιτούτου Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού (Ε.Ι.Ε.Α.Δ.)

7. τη συγκρότηση ενιαίου μητρώου συνεργατών επαγγελματικής συμβουλευτικής στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «EGF/2015/011 GR/Supermarket Larissa»σύμφωνα με την υπ' αριθ. πρωτ. 2479/13.07.2017 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Εθνικού Ινστιτούτου Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού (Ε.Ι.Ε.Α.Δ.)

8. τη συγκρότηση ανοικτού μητρώου συνεργατών συμβούλων για την υποστήριξη απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας αποφοίτων Ι.Ε.Κ., ΕΠΑ.Σ. και ΕΠΑ.Λ. στο πλαίσιο του έργου «Πρόσβαση στην Αγορά Εργασίας: Απόκτηση Επαγγελματικής Εμπειρίας Ι.Ε.Κ., ΕΠΑ.Σ. και ΕΠΑ.Λ. – Άξονας Προτεραιότητας 4» με MIS 491402 και Υποέργου 16 «Απόκτηση Επαγγελματικής Εμπειρίας (υλοποίηση) – ΙΝΕΜΥ» σύμφωνα με την υπ' αριθ. πρωτ. 396 / 04-05-2015 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Ινστιτούτου Εμπορίου και Υπηρεσιών (ΙΝ.ΕΜ.Υ.) της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (Ε.Σ.Ε.Ε.)

Παράλληλα, αξίζει να επισημανθεί πως η κατάρτιση και η πιστοποιημένη επιμόρφωση στο συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο προκρίνεται ως σημαντικό προσόν επιλογής στην αξιολόγηση συνεργατών από εκατοντάδες Ιδιωτικούς Εκπαιδευτικούς Οργανισμούς (Κολλέγια, Κ.Ε.Κ., Ι.Ε.Κ., Φροντιστήρια, ΚεΔιΒιΜ) που γνωρίζουν και έχουν συνεργαστεί με την Employ

Τέλος, στο πλαίσιο αναμενόμενης εφαρμογής των Όρων - Προϋποθέσεων κατάρτισης και τήρησης Μητρώου Στελεχών Συμβουλευτικής Επαγγελματικού Προσανατολισμού αναμένεται να συνυπολογιστεί ως απαιτούμενο κριτήριο για ένταξη στο Υπομητρώο Στελεχών Συμβουλευτικής Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Ενότητα 1: Συμβουλευτική

Σκοπός, λειτουργίες και στόχοι της Επαγγελματικής Συμβουλευτικής και της Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας στη σύγχρονη εποχή

Ενότητα 2: Θεωρίες Επαγγελματικής Ανάπτυξης

Βασικές θέσεις των ακόλουθων προσεγγίσεων:
- Η εξελικτική θεωρία του Super
- Η τυπολογική θεωρία του Holland
- H θεωρία συμβιβασμού της Gottfredson
- Η Κοινωνιογνωστική Θεωρία Σταδιοδρομίας
- H Θεωρία Μάθησης για το Τυχαίο του Krumboltz
- H Θεωρία Σχεδιασμού Ζωής του Savickas
- H αφηγηματική προσέγγιση στη Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας

Ενότητα 3: Ανάπτυξη δεξιοτήτων διαχείρισης της σταδιοδρομίας

- Αυτοαποτελεσματικότητα στο σχεδιασμό σταδιοδρομίας
- Διαχείριση Τυχαίου
- Επαγγελματική Προσαρμοστικότητα
- Δεξιότητες αναζήτησης εργασίας και αυτοπαρουσίασης
- Ο ρόλος των ήπιων δεξιοτήτων
- Δεξιότητες Διαχείρισης Σταδιοδρομίας και Επαγγελματική Συμβουλευτική
- Ασκήσεις ανάπτυξης δεξιοτήτων

Ενότητα 4: Στοχευμένες Τεχνικές και Εφαρμογές συμβουλευτικής καριέρας

- Τεχνικές αναζήτησης εργασίας
- Προδιαγραφές σύνταξης βιογραφικού & συνοδευτικής επιστολής (coverletter),
- Τεχνικές συνέντευξης επιλογής προσωπικού
- Προετοιμασία για συνέντευξη επιλογής προσωπικού,
- Νέες τεχνολογίες- μέσα και αναζήτηση εργασίας

Ενότητα 5: Επαγγελματική Συμβουλευτική για μαθητές & φοιτητές

- Σχολικός επαγγελματικός προσανατολισμός 
- Δομή εκπαιδευτικού συστήματος & Εξεταστικό Σύστημα
- Βασικές Αρχές Συμπλήρωσης Μηχανογραφικού
- Σημαντικές Πληροφορίες Για την Επιλογή Σπουδών
- Μελέτη Εκπαίδευσης & της Αγοράς Εργασίας
- Κριτήρια Επιλογής Εξειδίκευσης για φοιτητές - αποφοίτους

Ενότητα 6: Επανεξέταση του ρόλου του επαγγελματικού συμβούλου στη σύγχρονη εποχή

- Αναγκαίες Δεξιότητες
- Προσωπική & Επαγγελματική Ενδυνάμωση
- Διαδικασίες και Προδιαγραφές

Αξιολόγηση

Η αξιολόγηση, βασισμένη στις επιμέρους ενότητες της διδαχθείσας ύλης, έχει ως σκοπό να εξετάσει την εμπέδωση της ύλης αλλά και την ανατροφοδότηση των συμμετεχόντων αναφορικά με την επίτευξη του προσδοκώμενου μαθησιακού αποτελέσματος

Πρακτική Άσκηση

Με τη ολοκλήρωση των θεωρητικών ενοτήτων παρέχεται η δυνατότητα πρακτικής άσκησης, σε όσους το επιθυμούν στη βάση του πλαισίου που τίθεται από το σχετικό ΦΕΚ για την λειτουργία και τήρηση Μητρώου Στελεχών Συμβουλευτικής Επαγγελματικού Προσανατολισμού και για όσους μελλοντικά επιθυμούν να διεκδικήσουν την ένταξη τους σε αυτό. Οι συμμετέχοντες λοιπόν που επιθυμούν, θα συνεχίσουν πρακτική άσκηση 200 ωρών κατά την οποία θα πραγματευθούν και θα εφαρμόσουν με βάση και τις διδακτικές ενότητες, τουλάχιστον 4 ολοκληρωμένες μελέτες περιπτώσεων με συγκεκριμένη μεθοδολογία στις ακόλουθες κατηγορίες ωφελουμένων: α) Μαθητή Λυκείου, β) Φοιτητή και γ) Άνεργο.

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

Προκειμένου να ολοκληρώσετε την συμμετοχή σας θα πρέπει να αποστείλετε στο info@e-employ.gr μέχρι την τελική ημερομηνία εγγραφών:
• Φωτοτυπία ταυτότητας
• Αποδεικτικό τίτλων σπουδών (Φωτοτυπία)
• Αντίγραφο καταθετηρίου/αποδεικτικού τραπέζης
• Δικαιολογητικό εκπτωτικής κατηγορίας (διαβάστε ακολούθως)

Άνεργοι - Φοιτητές

Όσοι δικαιούνται έκπτωση λόγω φοιτητικής ιδιότητας ή ανεργίας αποστέλλουν απαραίτητα το φοιτητικό πάσο ή βεβαίωση ανεργίας σε ισχύ ώστε να ολοκληρώσουν την εγγραφή τους. Σε περίπτωση μη έγκαιρης αποστολής των προαναφερθέντων δικαιολογητικών οι αιτούμενοι μειωμένης συμμετοχής επιβαρύνονται με ολόκληρο το κόστος.

Έκδοση Τιμολογίου

Εάν επιθυμείτε την έκδοση τιμολογίου, αποστείλετε τα εξής στοιχεία {Τίτλος Σεμιναρίου | Ονοματεπώνυμο συμμετέχοντος | ΕΠΩΝΥΜΙΑ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ | ΑΦΜ | ΔΟΥ} στο email: info@e-employ.gr έως και 3 ημέρες πριν την έναρξη του προγράμματος.

Πιστοποιητικό Παρακολούθησης

Η EMPLOY ως πιστοποιημένος φορέας και αδειοδοτημένος πάροχος Δια Βίου Μάθησης από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) του Υπουργείου Παιδείας, τηρώντας συγκεκριμένα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και τις αυτονόητες προδιαγραφές υψηλών παρεχόμενων υπηρεσιών, σας ενημερώνει πως λαμβάνετε το Πιστοποιητικό Παρακολούθησης ΜΟΝΟ εφόσον έχετε συμμετάσχει και ολοκληρώσει τις απαραίτητες ώρες του επιμορφωτικού προγράμματος και εφ’ όσον έχουν εξοφληθεί τα δίδακτρα του προγράμματος. Ειδικά στα μοριοδοτούμενα προγράμματα οι αναγραφόμενες ώρες συμμετοχής είναι επακριβώς οι ώρες στις οποίες πιστοποιημένα έχει συμμετάσχει ο επιμορφούμενος.

Ε - Banking

Σε περίπτωση ηλεκτρονικής μεταφοράς εμβάσματος (e-banking) από τράπεζα διαφορετική της EUROBANK, τα τραπεζικά έξοδα επιβαρύνουν εξολοκλήρου το συμμετέχοντα. (Mέσω e-banking θα πρέπει το ποσό να έχει πιστωθεί το αργότερο 3 ημέρες πριν την ημέρα έναρξης).

Πολιτική Επιστροφής Διδάκτρων

Επιστροφές διδάκτρων γίνονται δεκτές μέχρι και (7) επτά ημερολογιακές ημέρες πριν την ημερομηνία έναρξης του προγράμματος και εφόσον ειδοποιηθεί τηλεφωνικά το αρμόδιο τμήμα Δια Βίου Μάθησης της Employ ή ακυρωθεί το πρόγραμμα με υπαιτιότητα της Employ. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, μη παρακολούθηση του προγράμματος, διακοπή της φοίτησης κ.λπ.) τα δίδακτρα ή μέρος των διδάκτρων δεν επιστρέφονται.

Με τη δήλωση συμμετοχής στο πρόγραμμα και την κατάθεση του ποσού αυτόματα δηλώνετε ότι αποδέχεστε τους παραπάνω όρους.Είστε Νέος Χρήστης στο learn.e-employ.gr